Personvernerklæring

Hurum Energi AS («Hurum Energi») fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Hurum Energi, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning gir.

 

1. Behandlingsansvarlig

Hurum Energi, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av dine personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres til deg av Hurum Energi.

 

2. Hvilke personopplysninger vi behandler om deg

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Hurum Energi innhenter og behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg inkludert navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse og mobilnummer.
I tillegg samler Hurum Energi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold hos oss. Dette inkluderer informasjon som betalingshistorikk, faktura, kundehistorikk, loggede hendelser, målepunkt-ID, måle- og forbruksdata.

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne forbedre våre tjenester.

Hurum Energi forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om din energibruk.

2.3. Informasjon som innhentes ved din pålogging på og bruk av Min side

På Min side på hurumenergi.no kan du se strømforbruk, fakturaer og andre opplysninger knyttet til ditt kundeforhold. Ved første gangs pålogging må du identifisere deg med kundenummer og målernummer. Denne informasjonen finner du fakturaer fra Hurum Nett eller du kan henvende deg til vår kundeservice. Du vil i tillegg bli bedt om å oppgi e-postadresse og lage deg et passord. Deretter vil du motta en verifiseringse-post til den e-postadressen som du oppga. Denne inneholder en link til et innloggingsbilde hvor du kan logge deg på Min side med det passordet du valgte.

 

3. Hvorfor vi behandler denne informasjon om deg og på hvilket grunnlag

Vi behandler dine personopplysninger i første rekke for å gjennomføre og levere de tjenester og utføre de oppdrag du har bestilt av oss. Videre behandles personopplysningene for å administrere kundeforholdet med deg, samt for å yte kundebehandling til deg og din husstand. Denne informasjonen behandler vi fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
Personopplysningene dine kan også bli behandlet i forbindelse med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av strømnettet. For eksempel vil vi kunne bruke opplysninger om våre kunder for å planlegge utbygging av våre anlegg, ivareta sikkerheten i våre anlegg, beskytte oss mot urettmessig bruk av strømnettet, og for statistikk- og analyseformål.
I tillegg blir personopplysninger behandlet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.
Vi vurderer det slik at vår behandling av dine personopplysninger er forenlig med vårt ønske om å ivareta dine personverninteresser.

 

4. Særlig om bruk av personopplysninger i tilknytning til informasjon

Vi bruker personopplysninger til å gi deg nyhetsbrev og varsling om for eksempel strømstans.

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Hurum Energiverk kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse.

Hurum Energi benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til informasjon overfor kunder.

 

5. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Hurum Energi har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Hurum Energi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

6. Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Hurum Energi tilgjengelig gjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Hurum Energi forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når det gjelder innfordring så har Hurum Energi inngått et samarbeid med Kredinor SA og vår revisor er Deloitte AS.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Hurum Energis krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning og det er inngått databehandleravtale med hvert enkelt selskap.

7. Dine rettigheter

Som vår kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

  • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.
  • Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan du ta kontakt med oss.
  • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.
  • Dataportabilitet: Hvor vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart du ønsker skal få tilgang til disse dataene.
  • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
  • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

 

8. Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.
Hurum Energi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

 

9. Henvendelser

Du er velkommen til å kontakte Hurum Energi hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine.

Send oss din henvendelse på e-post eller ta kontakt på telefon 32792020.